Konservering av arkitekturbunden konst

Vi utför konservering och restaurering av väggfast konst såsom medeltida muralmålningar i kyrkor samt vägg- och takmålningar i andra fastigheter, från medeltiden fram till våra dagar. Inför en konservering undersöks alltid åtgärdsbehovet och åtgärderna anpassas därefter och kan bestå av både aktiva och preventiva åtgärder. Till de aktiva åtgärderna räknas t ex konsolidering av löst sittande puts och färgskikt, rengöring och mögelsanering, avsaltning samt lagning och retuschering. De preventiva åtgärderna kan innebära att man ser över och reglerar luftfuktigheten i inomhusluften eller ljusförhållanden.